Družba znanja, nova ekonomija, proces globalizacije, pandemija in nenehne spremembe predstavljajo za management in managerje nove izzive.

Pojavljajo se priložnosti, ki kažejo na nujnost pridobivanja novih znanj, veščin in vrednot, dodatno razvijati že pridobljene sposobnosti, opuščati dejavnosti, ki ne prispevajo h kakovosti, konkurenčnosti in dodani vrednosti in s tem popeljati organizacije k večji, predvsem pa trajnostni uspešnosti.

Tudi v zdravstvenih organizacijah naj bi vodilne osebnosti pridobile dodatna znanja, vrednote in veščine, da bodo sposobni sprejeti izzive nove dobe, se prilagajati in ustrezno odzivati. Tako kot že danes, bodo tudi v prihodnosti vodje v zdravstvenih organizacijah poleg specifičnega strokovno-tehničnega znanja potrebovali tudi voditeljske veščine ravnanja z ljudmi, sposobnost timskega dela, prilagodljivost, kreativnost in inovativnost, hitro odzivnost ter čustveno inteligenco.

Nove razmere in potrebe v zdravstvenih organizacijah zahtevajo voditelje, ki naj bi bili zmožni in pripravljeni izpeljati ustrezne spremembe. V družbi znanja (tudi: trajnostni družbi, inovativni družbi ipd.) naj bi vodje obvladovali dodatna znanja – vodstvene kompetence.

Raziskave navajajo, da se je ključnih kompetenc mogoče naučiti in jih razvijati. Razvijanje potrebnih kompetenc za vodenje skozi vseživljenjsko učenje vodi v večje sposobnosti vodij, kar se kaže v uspešnosti organizacije, večjem zadovoljstvu zaposlenih in odjemalcev.

Program je osnovan na sodobnih teoretičnih pogledih na vodenje v zdravstvu, na mednarodnih in nacionalnih raziskavah. Namenjen je pripravi zdravnikov in zobozdravnikov za zasedbo vodilnih delovnih mest v zdravstvenih organizacijah, tako za področje nižjega, srednjega in vrhnjega managementa.