Program se izvaja s kontaktnimi urami, deloma kot študij na daljavo. Program obsega osem modulov, ki se načeloma odvijajo enkrat mesečno v trajanju dveh dni (16 ur). Delo poteka v obliki kratkih predstavitev, diskusij, dela v skupinah, s pomočjo študij primerov, igranja vlog, simulacij. Vsak udeleženec izdela projektno nalogo. Zaradi epidemioloških razmer se izvedba programa, tako vsebinsko kot časovno, prilagaja aktualnim razmeram.

Modul Vsebina Trajanje Izvajalci

Pravo in zdravstvo

Skozi pravni vidik managementa se slušatelji seznanijo z ustavnimi temelji, potrebnimi za procese vodenja in upravljanja, kot tudi s celovito pravno ureditvijo delovnih razmerij v Sloveniji in v svetu, zlasti s pravnim položaj zaposlenih, statusom zaposlenih in njihovimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, odškodninsko in pojasnilno odgovornostjo. Poseben poudarek je na veljavni zdravstveni zakonodaji.

Slušatelji se seznanijo z medicinsko kazenskim pravom in načini sodelovanja med gospodarstvom in zdravstvom.

Obravnava varstva osebnih podatkov, rokovanje z medicinsko dokumentacijo, varstvo zasebnosti pacienta.

Novosti na področju slovenskega zdravstvenega sistema (zdravstveno zavarovanje, organiziranost, Pravila OZZ, Splošni dogovor, pravice do medicinskih pripomočkov, čezmejno zdravstveno varstvo, zdraviliško zdravljenje, spremembe v povezavi z  boleznijo Covid 19…).

Slušatelji na primerih s pridobljenim znanjem prikažejo dobre in slabe strani in predlagajo mogoče izboljšave.

16

Partnerji

Ekonomika zdravstva Slušatelji se seznanijo z osnovami ekonomske vede, tako z makroekonomskim kot tudi mikroekonomskim vidikom, ki je potreben za razumevanje ekonomskih procesov v organizacijah.

Splošen, teoretični del, je prilagojen praktični uporabi v zdravstvenih organizacijah, kjer slušatelji spoznajo:

 • vzročno posledično prepletenost sestavnih elementov zdravstvenega sistema
 • pogoje za tržno oblikovanje povpraševanja in ponudbe v zdravstvu
 • razloge za netržno koordinacijo v zdravstvenem sistemu in vlogo spodbud na strani povpraševanja in ponudbe
 • izzive zagotavljanja vzdržnosti financiranja zdravstva
 • ekonomsko breme bolezni
 • vlogo zdravstva kot sektorja slovenskega gospodarstva
16 Partnerji
Temelji managementa in krizni management Modul obsega temeljna znanja s področja managementa in kriznega managementa. Obravnava organizacijo, vrednote managerjev, kulturo organizacije, etiko v managemetu.

Predstavljen je pogled na managersko dejavnost z vidika načrtovanja, organiziranja, vodenja, nadziranja in ukrepanja.

Seznanitev in osnovno razumevanje strategije.

Ob osvojenih teoretičnih vsebinah, povezovanje teorije s prakso s pomočjo mentorja.

16  Partnerji
Management poslovnih procesov in projektov,  Digitalizacija v zdravstvu

Seznanitev slušateljev z osnovnimi pojmi procesne usmerjenosti in delovanja, z osnovami managementa procesov ter sodobnimi pristopi zagotavljanja stabilnosti in vitkosti procesov.

V današnjem globalnem okolju se morajo organizacije osredotočiti na svoje procese, jih narediti bolj zanesljive in učinkovite. Cilj predavanj je slušatelje seznaniti, kako v organizaciji ob zagotavljanju pričakovane strokovnosti in varnosti zdravstvenih storitev zniževati stroške in povečevati učinkovitost.

Slušatelji na praktičnih primerih spoznavajo procese v zdravstvu.

Praktični prikaz vitke organizacije.

Zdravstvo temelji na podatkih. Na delavnici bomo pogledali različne pristope pri upravljanju podatkov, od njihovega nastanka, izmenjavi in uporabi podatkov, tako v procesu zdravljenja, kot tudi kasneje.
Za kakovostno, hitro in predvsem dolgotrajno vzdržno digitalizacijo zdravstva je pomemben pristop, ki temelji na mednarodno prepoznanih standardih.
V sklopu modula si bomo pogledali globalne dobre prakse razvoja sodobnih IT rešitev za zdravstvo, primere vključevanja različnih deležnikov v proces digitalizacije in kaj je pomembno za vzpostavitev trajne digitalne transformacije ter digitalizacije vseh nivojev zdravstva.

16  Partnerji

Management kakovosti in varnosti v zdravstvu

Zagotavljanje kakovosti je danes ključna usmeritev modernih organizacij, od natančne analize zahtev in potreb uporabnikov storitev, do oblikovanja in nudenja ustrezne storitve.

Slušatelji se seznanijo z načeli kakovosti v zdravstvu, z modeli in projekti za izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Seznanijo se z orodji za izboljšave kakovosti zdravstvene obravnave in orodji za izboljševanje varnosti pacientov.

Slušatelji se seznanijo, kako ravnati ob morebitnem škodljivem dogodku in z možnimi načini podpore pacientom, svojcem in vpletenim v napako.

 

16  Partnerji

Čustvena inteligenca; Vodenje in timsko delo

Pomemben element mehkih kompetenc vodij je tudi dobro razvita čustvena inteligenca.

Skozi modul se slušatelji seznanijo, kako iz osebnega potenciala razviti čustvene kompetence, kako čustvena inteligenca vpliva na uspešnost reševanja zahtevnih okoliščin in kako prispeva k boljšemu vodenju osebja.

Slušatelji se seznanijo z vplivom čustvene inteligence na učinkovito vodenje razgovora s pacienti.

Razumevanje čustev drugih in razvoj empatije, omogoča slušateljem  pridobitev spretnosti učinkovitega upravljanja odnosov z zdravniki, osebjem in pacienti.

Skozi modul se slušatelji seznanijo tudi z najnovejšimi znanstvenimi odkritji o čustvih, ki lahko pomagajo vodjem.

Slušatelji se seznanijo s teorijo voditeljstva in spoznajo najpomembnejše značilnosti dobrega vodje ter pomembne vidike timskega dela.

16  Partnerji
Komuniciranje in pogajanja

Strukturne spremembe medicine se odražajo na spremembi podobe zdravnika tudi v očeh bolnika, v ospredju se pojavlja potreba primernega sporazumevanja. Pojavlja se izrazita potreba po krepitvi partnerskega odnosa.

Slušatelji osvežijo znanje s področja etične teorije, modrosti, moralnih dilem, vrednot in vrlin.

 • Pridobijo znanja za razumevanje in upravljanje pričakovanj in potreb družbe ter odziv zdravstvene organizacije nanje: upravljanje ugleda, krepitev zaupanja, humanizacija v zdravstvu.
 • Pridobijo znanja za razumevanje in upravljanje odnosov v zdravstvenih timih: spodbujanje in krepitev zaupanja, varnosti in spoštovanja, spodbujanje in krepitev zdravih odnosov v timu, upravljanje ranjenih odnosov, upravljanje konfliktov in sporov.
 • Pridobijo znanja za upravljanje odnosov z javnostmi in komuniciranje s ključnimi javnostmi, komuniciranje z mediji in javni nastop, preprečevanje in upravljanje izrednih dogodkov in kriznih situacij.

Seznanitev s teorijo pogajanj. Slušatelji osvojijo znanja in tehnike, s katerimi bodo sposobni oceniti pogajalsko izhodišče in s tem izbiro ustreznega sloga pogajanj. Spoznajo in razumejo psihološke dejavnike pogajanj in učinkovite pogajalske taktike. Na praktičnih primerih izurijo pridobljeno teoretično znanje.

16  Partnerji
Predstavitev projektnih nalog in podelitev certifikatov Slušatelji predstavijo projektno nalogo, ki so jo pripravili v sodelovanju z mentorjem. 16 Sodelujoči partnerji

Zdravniki z ustreznimi znanji

 


NAČIN OCENJEVANJA

Ocenjevanje slušateljev:
 • spodbujanje k samostojnemu študiju literature in s tem kontinuiranemu pridobivanju ustreznih znanj za vodenje zdravstvenih organizacij in manjših organizacijskih enot,
 • prisotnost na predavanjih, vajah in delu v skupinah,
 • priprava, predstavitev in pozitivno ocenjena projektna naloga s strani mentorja.