Program za zdravnike in zobozdravnike

Program se izvaja s kontaktnimi urami, deloma kot študij na daljavo. Program obsega osem modulov, ki se odvijajo enkrat mesečno v trajanju dveh dni (16 ur). Delo poteka v obliki kratkih predstavitev, diskusij, dela v skupinah, s pomočjo študij primerov, igranja vlog, simulacij. Vsak udeleženec izdela projektno nalogo.

Zap. št. Modul Vsebina Trajanje Izvajalci
1

Osnove  managementa

Modul obsega temeljna znanja s področja managementa. Obravnava organizacijo, vrednote managerjev, kulturo organizacije, etiko v managemetu.

Predstavljen je pogled na managersko dejavnost z vidika načrtovanja, organiziranja, vodenja, nadziranja in ukrepanja. Seznanitev z osnovnim razumevanjem strategije.

Ob teoretičnih vsebinah, ob mentorstvu obravnava izbrane teme in praktični primeri povezovanja teorije s prakso.

16

Partnerji

2
Pravni vidiki managementa Skozi pravni vidik managementa se slušatelji seznanijo z ustavnimi temelji, potrebnimi za procese vodenja in upravljanja, kot tudi s celovito seznanitvijo pravne ureditve delovnih razmerij v Sloveniji in v svetu, zlasti pravni položaj zaposlenih, status zaposlenih in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti, odškodninska in pojasnilna odgovornost. Poseben poudarek je na veljavni zdravstveni zakonodaji.

Medicinsko kazensko pravo, sodelovanje med gospodarstvom in zdravstvom.

Varstvo osebnih podatkov, rokovanje z medicinsko dokumentacijo, varstvo zasebnosti pacienta.

Slovenski zdravstveni sistem (zdravstveno zavarovanje, organiziranost, Pravila OZZ, Splošni dogovor, pravice do medicinskih pripomočkov, čezmejno zdravstveno varstvo, zdraviliško zdravljenje…).

Slušatelji na primerih s pridobljenim znanjem prikažejo dobre in slabe strani in predlagajo mogoče izboljšave.

16 Partnerji
3
Ekonomika zdravstva Slušatelji se seznanijo z osnovami ekonomske vede, tako z makroekonomskim kot tudi mikroekonomskim vidikom, ki je potreben za razumevanje ekonomskih procesov v organizacijah.

Splošen, teoretični del, je prilagojen praktični uporabi v zdravstvenih organizacijah, kjer slušatelji spoznajo:

 • vzročno posledično prepletenost sestavnih elementov zdravstvenega sistema
 • pogoje za tržno oblikovanje povpraševanja in ponudbe v zdravstvu
 • razloge za netržno koordinacijo v zdravstvenem sistemu in vlogo spodbud na strani povpraševanja in ponudbe
 • izzive zagotavljanja vzdržnosti financiranja zdravstva
 • ekonomsko breme bolezni
 • vlogo zdravstva kot sektorja slovenskega gospodarstva
16  Partnerji
4
Management poslovnih procesov,  voditeljstvo

Seznanitev slušateljev z osnovnimi pojmi procesne usmerjenosti in delovanja, z osnovami managementa procesov ter sodobnimi pristopi zagotavljanja stabilnosti in vitkosti procesov.

V današnjem globalnem okolju se morajo organizacije osredotočiti na svoje procese, jih narediti bolj zanesljive in učinkovite. Cilj predavanj je slušatelje seznaniti, kako v organizaciji ob zagotavljanju pričakovane strokovnosti in varnosti zdravstvenih storitev zniževati stroške in povečevati učinkovitost.

Slušatelji na praktičnih primerih spoznavajo procese v zdravstvu.

Praktični prikaz vitke organizacije.

Slušatelji se seznanijo s teorijo voditeljstva in spoznajo najpomembnejše značilnosti dobrega vodje.

16  Partnerji
5

Management kakovosti in varnosti v zdravstvu

Zagotavljanje kakovosti je danes ključna usmeritev modernih organizacij, od natančne analize zahtev in potreb uporabnikov storitev, do oblikovanja in nudenja ustrezne storitve.

Slušatelji se spoznajo z načeli kakovosti v zdravstvu, z modeli in projekti za izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Seznanijo se z orodji za izboljšave kakovosti zdravstvene obravnave in orodji za izboljševanje varnosti pacientov.

Slušatelji se seznanijo z možnimi načini podpore pacientom, svojcem in vpletenim v napako ob škodljivem dogodku zaradi morebitnih napak.

 

16  Partnerji
6

Čustvena inteligenca in vodenje

Pomemben element mehkih kompetenc vodij je tudi dobro razvita čustvena inteligenca.

Skozi modul se slušatelji seznanijo, kako iz osebnega potenciala razviti čustvene kompetence, kako čustvena inteligenca vpliva na uspešnost reševanja zahtevnih okoliščin in kako prispeva k boljšemu vodenju osebja.

Slušatelji se seznanijo z vplivom čustvene inteligence na učinkovito vodenje razgovora s pacienti.

Razumevanje čustev drugih in razvoj empatije, omogoča slušateljem  pridobitev spretnosti učinkovitega upravljanja odnosov z zdravniki, osebjem in pacienti.

Skozi modul se slušatelji seznanijo tudi z najnovejšimi znanstvenimi odkritji o čustvih, ki lahko pomagajo vodjem.

16  Partnerji
7
Komuniciranje in pogajanja

Strukturne spremembe medicine se odražajo na spremembi podobe zdravnika tudi v očeh bolnika, v ospredju se pojavlja potreba primernega sporazumevanja. Pojavlja se izrazita potreba po krepitvi partnerskega odnosa.

Slušatelji osvežijo znanje s področja etične teorije, modrosti, moralnih dilem, vrednot in vrlin.

 • Pridobijo znanja za razumevanje in upravljanje pričakovanj in potreb družbe ter odziv zdravstvenega zavoda nanje: upravljanje ugleda, krepitev zaupanja, humanizacija v zdravstvu.
 • Pridobijo znanja za razumevanje in upravljanje odnosov v zdravstvenih timih: spodbujanje in krepitev zaupanja, varnosti in spoštovanja, spodbujanje in krepitev zdravih odnosov v timu, upravljanje ranjenih odnosov, upravljanje konfliktov in sporov.
 • Pridobijo znanja za upravljanje odnosov z javnostmi in komuniciranje s ključnimi javnostmi, komuniciranje z mediji in javni nastop, preprečevanje in upravljanje izrednih dogodkov in kriznih situacij.

Seznanitev s teorijo pogajanj. Slušatelji osvojijo znanja in tehnike, s katerimi bodo sposobni oceniti pogajalsko izhodišče in s tem izbiro ustreznega sloga pogajanj. Spoznajo in razumejo psihološke dejavnike pogajanj in učinkovite pogajalske taktike. Na praktičnih primerih izurijo pridobljeno teoretično znanje.

16  Partnerji
8
Predstavitev projektnih nalog in podelitev certifikatov Slušatelji predstavijo projektno nalogo, ki so jo pripravili v sodelovanju z mentorjem. 16 Sodelujoči partnerji

Zdravniki z ustreznimi znanji


NAČIN OCENJEVANJA

Namen ocenjevanja slušateljev je spodbujanje k samostojnemu študiju literature in pridobivanje ustreznih znanj za vodenje zdravstvenih organizacij in manjših organizacijskih enot. Se dokaže s:
 • prisotnost na predavanjih, vajah in delu v skupinah,
 • priprava, predstavitev in pozitivno ocenjena projektna naloga s strani mentorja.